Seth Woolley's Man Viewer

ipchains(8) - ipchains - Konfigurace IP firewallu - man 8 ipchains

([section] manual, -k keyword, -K [section] search, -f whatis)
man plain no title

IPCHAINS(8)                            IPCHAINS(8)JMNO
    ipchains - Konfigurace IP firewallu

POUIT
    ipchains -[ADC] etzec pravidlo [volby]
    ipchains -[RI] etzec slo_pravidla pravidlo [volby]
    ipchains -D etzec slo_pravidla [volby]
    ipchains -[LFZNX] [etzec] [volby]
    ipchains -P etzec cl [volby]
    ipchains -M [ -L | -S ] [volby]

POPIS
    Ipchains slou k nastaven,  udrovn a sledovn firewallovch
    pravidel v Linuxovm jdru. Tato pravidla lze rozdlit do 4 kategori:
    pravidla pro pakety pchoz (input chains), odchoz (output chains),
    pakety pedvan dle (forward  chains)  a  pravidla  definovan
    uivatelem.

    Pro kadou z tchto kategori je udrovna samostatn tabulka pravidel,
    z nich kterkoliv me odkazovat na dal, uivatelem definovan
    pravidla.

    Dal podrobnosti viz. ipfw(4).

CLE (TARGETS)
    Firewallov pravidlo uruje jednak vlastnosti paketu a dle jeho cl.
    Pokud paket danmu pravidlu svmi  vlastnosti  neodpovd,  je
    testovn nsledujcm pravidlem; pokud vyhovuje, bude zkontrolovn
    pravidlem urenm parametrem cl (target), co me bt pravidlo, kter
    nadefinoval uivatel nebo jedna ze specilnch hodnot ACCEPT, DENY,
    REJECT, MASQ, REDIRECT, nebo RETURN.
    ACCEPT znamen, e paket me firewallem projt. DENY znamen, e se
    paket zahod. REJECT je v podstat to sam jako DENY, ale je snadnji
    laditeln a vi druh stran slunj, nebo j odele zpt ICMP
    zprvu informujc o zahozen paketu. (pozor: DENY and REJECT znamenaj
    pro ICMP pakety tot). [Pozor: nen to pravda; nastaven REJECT pro
    ICMP uin(1,8) ICMP port nedostupnm!]
    MASQ je pouiteln pouze v uivatelem definovanch pravidlech a pravi-
    dlech pro prchod paket (forward chains) a pouze v ppad, e jdro
    bylo zkompilovno s volbou CONFIG_IP_MASQUERADE. Takov paketu budou
    upraveny (makardovny) jakoby pochzely z loklnho potae a pakety
    pichzejc zpt budou automaticky odmakardovny ani by musely
    projt sadou pravidel pro prchod.
    REDIRECT lze pout jen v pravidlech pro vstup (input chains) a v
    uivatelskch pravidlech. Pro pouit je nutn mt jdro zkompilovan s
    volbou CONFIG_IP_TRANSPARENT_PROXY. Tyto pakety budou pesmrovny na
    mstn port pouze v ppad, e byly odeslny na vzdlen pota.
    Pokud je pesmrovn nastaveno na port 0 (vchoz hodnota), bude
    clov port t jako ml bt port na vzdlenm potai. Jako parametr
    vak lze pout slo portu, na kter m bt paket pesmrovn.
    Jestlie byla vyerpna vechna uivatelsk pravidla nebo vyhovuje
    pravidlo s clem RETURN, pak se pokrauje dalm pravidlem v pedchozm
    (volajcm) etzci pravidel. Pokud se dojde a na konec vnoenho
    etzce pravidel nebo vyhov pravidlo s clem RETURN, pak je dal
    cesta paketu dna clem pro cel etzec pravidel (chain policy).

VOLBY (OPTIONS)
    Volby programu ipchains se dl do nkolika rznch skupin.

  PKAZY (COMMANDS)
    Pkazy specifikuj rzn akce, kter se maj provst; jednm pkazem
    me bt provedena pouze jedna jedin akce; ostatn by musely bt
    provedeny postupn pomoc dalch pkaz. Kadou dlouhou verzi pkazu
    a oznaen volby lze zkrtit; je nutno pout tolik znak, aby ipchains
    dokzal jednoznan urit, o kterou volbu se jedn.

    -A, --append
       Pid jedno i vce pravidel na konec vybranho  etzce
       pravidel. Pokud lze oznaen odeslatele a/nebo pjemce paketu
       peloit na vce ne jednu adresu, bude pravidlo pidno do
       vech monch kombinac adres.

    -D, --delete
       Smae jedno nebo vce pravidel z urenho etzce pravidel.
       Tento pkaz m dv syntaxe: pkaz me bt uren bu poadovm
       slem pravidla v etzci (prvn m slo 1) nebo me bt
       pravidlo uren ke smazn cel vypsno (najde se odpovdajc).

    -R, --replace
       Nahrad pravidlo ve vybranm etzci. Pokud nen jednoznan
       uren adrest a/nebo pjemce, pkaz sele. Pravidla jsou
       slovna od 1.

    -I, --insert
       Vlo na uren msto ve vybranm etzci jedno i vce
       pravidel. Pokud m pravidlo slo 1, pak bude vloeno na
       zatek etzce.

    -L, --list
       Vype vechna pravidla v etzci. Pokud nen uren etzec, pak
       se vyp vechna pravidla. Lze tak pout volbu -Z (zero), kdy
       neme bt uren dn etzec. Vstup pkazu je pak dn
       dalmi argumenty.

    -F, --flush
       Pkaz smae vechna pravidla v etzci.

    -Z, --zero
       Vynuluje poitadla paket a byt ve vech etzcch. Lze pout
       volbu -L, --list (list) pro vypsn poitadel ped jejich
       vynulovnm; pokud je to provedeno, nelze zadat urit etzec
       (budou vechny zobrazeny a ihned vynulovny).

    -N, --new-chain
       Vytvo nov etzec (uivatelsk) se zadanm jmnem. Nesm
       existovat cl se stejnm nzvem.

    -X, --delete-chain
       Smae uren uivatelem nadefinovan etzec pravidel. Na tento
       etzec nesm existovat dn odkazy (pokud existuj pravidla
       odkazujc na takov pravidlo, mus bt nejdve odstranna nebo
       nahrazena novmi).  Pokud nen zadn dn parametr, dojde k
       odstrann vech etzc, kter byly definovny uivatelem.

    -P, --policy
       Nastav cl pro zadan etzec. Pouiteln parametry: viz kapi-
       tola TARGETS Tento parametr lze pout pouze u neuivatelskch
       etzc. Clem nesm bt dn z etzc (ani uivatelsk ani
       neuivatelsk).

    -M, --masquerading
       Tato volba zobraz vechny prv makardovan spojen (ve spo-
       jen s volbou -L option) nebo nastav parametry jdra pro
       makardovn (s volbou) -S

    -S, --set tcp tcpfin udp
       Mn hodnoty prodlev u makardovn. Pkaz mus mt 3 parame-
       try, kter uruj prodlevu (v sekundch) pro TCP spojen, TCP
       spojen po obdren FIN paketu a pakety UDP. Nulov hodnota
       nkterho z parametr znamen, e se m ponechat souasn hod-
       nota. Tuto volbu lze pout pouze s parametrem -M

    -C, --check
       Zkontroluje  dan paket vybranm etzcem pravidel. Je to
       uiten pro testovn zda jdou k testovn tohoto paketu
       pouity stejn rutiny jdra jako k testovn "skutench"
       sovch paket. Lze pout pro zkouen jak uivatelskch
       etzc tak etzc vestavnch. Stejn parametry jako se
       pouvaj pro uren pravidel se pouvaj k vytvoen paketu,
       kter m bt otestovn. Parametry -s (source [odeslatel]), -d
       (destination [pjemce]), -p (protocol [protokol]), and -i
       (interface [sov rozhran]) jsou povinn.

    -h, --help
       Vype strun popis syntaxe pkazu. Pokud nap. nsleduje
       slovo icmp, pak je vypsn seznam jmen ICMP.

    -V, --version
       Vype verzi programu ipchains.

  PARAMETRY
    Nsledujc parametry slou pro specifikaci pravidel (stejn jako se
    pouvaj v pkazech add, delete, replace, append a check).

    -p, --protocol[!] protocol
       Uruje protokol pravidla nebo paketu, kter m bt zkontrolovn.
       Lze pout nsledujc protokoly: tcp, udp, icmp nebo all.  Je
       mon pout i selnou hodnotu, kter reprezentuje jeden z
       tchto protokol nebo tak jmno protokolu z /etc/protocols.
       Argument "!" ped protokolem invertuje vznam. slo 0 je ekvi-
       valentem k all. Protokol all vyhov vem protokolm a je pouit
       jako vchoz, pokud nen specifikovn dn protokol all nelze
       pout v dn kombinace s pkazem check.

    -s, --source, --src [!] addresa[/maska] [!] [port[:port]]
       Uren odeslatele. Adresa me to bt bu jmno hostitele,
       jmno st nebo IP adresa. Maska me bt bu maska st nebo
       slo, kter uruje zleva poet jedniek v masce st.  Nap.
       maska 24 odpovd 255.255.255.0. Argument "!" neguje vznam.
       Oznaen odeslatele me obsahovat i port nebo typ ICMP. Lze
       pout bu jmno sluby, slo portu, seln oznaen typu ICMP
       nebo jedno ze slovnch oznaen typu ICMP, kter vype pkaz
        ipchains -h icmp
       Mnoho z tchto jmen oznauje jak typ tak kd, piem ICMP kd
       je po parametru -d neplatn. Ve zbytku odstavce port znamen bu
       specifikaci portu nebo typ ICMP.  Rozsah port lze urit
       pouitm formtu port:port. Pokud nen zadn prvn port, je za
       nj dosazena "0"; pi absenci koncovho portu je dosazeno
       "65535".
       Porty lze specifikovat pouze v kombinaci s tcp, udp, nebo icmp
       protokoly.  "!" ped oznaenm portu neguje vznam. Pokud je
       pouit pkaz check je nutn zadat jeden port a s parametrem -f
       (fragment) nelze zadat dn port.

    --source-port [!] [port[:port]]
       Tento parametr umon zvl urit zdrojov port nebo rozsah
       port. Podrobnosti viz. ve parametr -s --sport

    -d, --destination, --dst [!] address[/mask] [!] [port[:port]]
       Uren pjemce. Detaily k syntaxi viz. podrobnosti k parametru
       -s (source). Pro ICMP kter nem porty, "destination port"
       oznauje numerick ICMP kd.

    --destination-port [!] [port[:port]]
       Pomoc tto volby lze urit porty. Podrobnosti viz. parametr -s
       Zkrcen lze tento parametr zapsat --dport

    --icmp-type [!] jmno_typu
       Slou ke specifikaci typu ICMP. (pouit -h icmp vype platn
       jmna ICMP typ). Je to vhodnj ne pidvn do specifikace
       pjemce.

    -j, --jump cl
       Tento parametr uruje cl pravidla; tj. co se m s paketem dlat
       pokud tomuto pravidlu vyhov. Clem me bt uivatelem defino-
       van etzec pravidel (ne vak ten jeho soust je toto
       pravidlo) nebo jeden ze specilnch cl, kter pmo uruje co
       se bude s paketem dt dl. Pokud tento parametr chyb, pak i
       kdy paket pravidlu vyhov dojde pouze k inkrementaci poitadla,
       ale nijak to neovlivn jeho cestu.

    -i, --interface [!] name
       Voliteln lze zadat jmno sovho rozhran skrze kter byl
       paket obdren (pro pakety testovan v etzci pro vstup - input
       chain) nebo skrze kter bude pokraovat dle (forward chain).
       Pokud parametr chyb, vyhov jakkoliv rozhran. "!" obrac
       vznam. Jestlie oznaen rozhran kon znakem "+", pak vyhov
       vechna rozhran kter zanaj urenmi znaky.

    [!] -f, --fragment
       Pi pouit tohoto parametru budou testovny pouze druh a dal
       sti fragmentovanho paketu. Nelze dnm zpsobem urit zdro-
       jov nebo clov port paketu (nebo typ ICMP), proto paket nevy-
       hov dnmu pravidlu, kter jej bude specifikovat. Znak "!"
       invertuje vznam.

  DAL VOLBY
    Dle je mono pout nsledujc roziujc volby:

    -b, --bidirectional
       Obousmrn reim. Pravidlu vyhov IP pakety v obou smrech; Je
       to  tot  jako  opakovan  pouit pravidla s prohozenm
       odeslatelem a pjemcem. Neznamen to, e pokud povolte TCP
       SYN pakety ven, tak -b umon vstup non-SYN paket dovnit:
       zptn pravidla jsou stle tat pravidla, kter byla zadna. Z
       toho vyplv, e obvykle bv jednodu nepouvat -b a vypsat
       jednotliv pravidla.

    -v, --verbose
       Upovdan vstup. Pkaz pro vpis s touto volbou vype adresy
       rozhran, volby u pravidel (pokud existuj) a masky TOS. Dle
       jsou vypsna poitadla paket a byt s pponami 'K', 'M' or 'G'
       pro 1000, 1,000,000 a 1,000,000,000 nsobky (viz. parametr -x
       pro zmnu). V kombinaci s parametrem -M, se navc vyp infor-
       mace souvisejc s sly delta sekvence.  Pro pipojovn,
       vkldn, mazn a nahrazovn dojde k vypsn detailnch infor-
       mac o pravidlech.

    -n, --numeric
       seln vstup.  IP adresy a sla port budou vypsna v
       selnm formtu. Bn se je program sna peloit na jmna
       hostitel, st nebo slueb.

    -l, --log
       Zapne logovn vyhovujcch paket. Pokud je tato volba u
       pravidla nastavena, jdro Linuxu bude vypisovat informace (IP
       hlaviky) o vech vyhovujcch paketech pes printk().

    -o, --output [maxsize]
       Kopruje vyhovujc pakety na userspace zazen. Slou to
       hlavn vvojm, kte by si chtli hrt s firewally v
       userspace. Voliteln argument maxsize uruje limit koprovanch
       paketu v bytech. Tato volba je platn pouze pokud bylo jdro
       kompilovno s volbou CONFIG_IP_FIREWALL_NETLINK.

    -m, --mark markvalue
       Oznaovn  vyhovujcch paket. Pakety mohou bt oznaeny
       32bitovou hodnotou, kter me (jednou) zmnit zpsob, jak se s
       nimi bude manipulovat. Pokud nejste kernel hacker, patrn se o
       to nebude zajmat. Pokud parametr markvalue zan "+" nebo
       "-", pak tato hodnota bude pitena nebo odetena od aktuln
       hodnoty znaen paket (zan nulou).

    -t, --TOS andmask xormask
       Masky pouvan pro pravy TOS pole v IP hlavice. Jestlie
       paket vyhovuje pravidlu, jeho TOS pole je bitov vynsobeno s
       prvn maskou a vsledek je pot bitov seten s druhou maskou.
       Maska se zadv jako estnctkov osmibitov hodnota. Protoe
       LSB v poli TOS mus zstat(1,2) nezemnn (RFC 1349), jsou hodnoty
       TOS, kter by mohly zmnu zpsobit, odmtnuty stejn jako
       vechna pravidla, kter vdy mn vce ne jeden TOS bit.
       Pravidla, kter nastavuj vce TOS bit pro urit pakety,
       poslaj na standardn vstup hlen, kter meme ignorovat,
       pokud vme, e na pakety s takovmi hodnotami TOS nebudou tato
       pravidla aplikovna. Je samozejm, e manipulace s TOS je
       bezvznamn pokud m pravidlo cl DENY nebo REJECT.

    -x, --exact
       pln sla.  Vypisuje skuten hodnoty paketovch a bytovch
       potadel msto  jejich  zaokrouhlen  ve  tvaru  K  (pro
       1000nsobek), M (1000K), G (1000M). Tato volba m vznam pouze s
       pkazem -L.

    [!] -y, --syn
       Vyhovuj pouze TCP pakety s nastavenm SYN bitem a nulovmi ACK
       a FIN bity. Tyto pakety jsou pouvny pi dostech o navzn
       TCP spojen; nap. zablokovn takovch paket na rozhran
       neumon  pchoz TCP spojen, ale odchoz spojen budou
       normln fungovat. Tato volba m vznam pouze pokud je pouvn
       protokol TCP. Pokud je ped -y "!", pak se obrac vznam.

    --line-numbers
       Pi vpisu pravidel pid sla dk na zatky kadho
       pravidla podle jeho umstn v etzci.

    --no-warnings
       Zake veker hlen.

SOUBORY
    /proc(5,n)/net/ip_fwchains
    /proc(5,n)/net/ip_masquerade

DIAGNOSTIKA
    Nejrznj chyby jsou zobrazovny na standardnm chybovm vstupu.
    Pi sprvn funkci je nvratov hodnota 0. Chyby, kter jsou zejm
    zpsobeny nesprvnmi parametry pkazu maj nvratovou hodnotu 2 a
    ostatn chyby maj nvratovou hodnotu 1.


CHYBY
    Jestlie je vstupem terminl a je vloeno nebo pipojeno pravidlo do
    etzce pravidel pro dle pedvan pakety (forward chain), nen pov-
    olen IP forwarding a je pouit parametr --no-warnings je na standardn
    vstup vypsna zprva, e pedvn paket nebude fungovat dokud nedo-
    jde k nprav. To m pomoci uivatelm, kte nevd o nutnosti IP for-
    wardingu (co neexistovalo v jdrech 2.0).

    Neexistuje zpsob jak vynulovat zrove paketov a bytov potadlo
    pomoc jedinho etzce. Jedn se o omezen jdra.

    Detekce smyek nen v ipchains hotov; pakety ve smyce budou zahozeny
    a zapsny do logu, ale je to to prvn co se naleznete pokud vytvote
    smyku.

    Vklad toho, co se dje pi oznaovn paket je mysln nejasn dokud
    nevyjde dokumentace popisujc rutiny pro prci s pakety v jdrech 2.1.

    Nelze vynulovat poitadla pravidel pro etzce (policy) tj. ty, kter
    pat do neuivatelskch (built-in) etzc.

POZNMKY
    Program ipchains se znan li od programu ipfwadm (autor Jos Vos)
    tm, e pouv nov IP firewallov konstrukce. Je nadstavbou programu
    ipfwadm a obecn pouv mapovn pkaz 1:1. Vm, e nov pkazy
    budou srozumitelnj. Nicmn je zde mnoho zmn, o kterch byste se
    mli informovat.

    S fragmenty se pracuje rzn. Vechny fragmenty krom prvnho mohly
    prochzet (co je obvykle bezpen); nyn je mon je filtrovat. Zna-
    men to, e byste pravdpodobn mli pidat jednoznan pravidlo pro
    akceptovn fragment pokud pechzte na ipchains. T je dobr
    podvat se na star(1,4) systm potacch pravidel, kter kontrolovala
    odeslatele a pjemce port 0xFFFF (0xFF pro ICMP), co byl star(1,4)
    zpsob pro potn fragment.

    Potac pravidla jsou te jednodue pipojena ke vstupnm a vstupnm
    etzcm (input a output chain); star(1,4) chovn lze simulovat takto:
    ipchains -N acctin
    ipchains -N acctout
    ipchains -N acctio
    ipchains -I input -j acctio
    ipchains -I input -j acctin
    ipchains -I output -j acctio
    ipchains -I output -j acctout
    Tmto se vytvo ti uivatelsk etzce, acctin, acctout and acctio,
    kter budou obsahovat pravidla pro potn (mohou bt bez parametru
    -j, take pakety jednodue projdou).

    Cl MASQ nebo REDIRECT, kter je jdrem povaovn za nevhodn (tj.
    neprochzejc pes etzce pro vstup (input chain) nebo prchod (for-
    ward chain), zpsob zznam do syslogu a paket bude zahozen.

    Star zpsob porovnvn SYN a ACK (kter bylo dve ignorovno pro
    jin ne TCP pakety) byl upraven; volba SYN neplat pro pravidla
    tkajc se jinch ne paket TCP.

    Volba pro porovnn ACK (parametr -k se u nepouv; kombinace s ! a
    -y je ekvivalentn).

    Nyn ji nelze zadat masku TOS, kter nastav nebo zmn nejmn
    vznamn TOS bit; dvj masky TOS byly, pokud se o to pokusily,
    jdrem zmnny.

    S parametrem -b se nyn jednodue pracuje vloenm nebo smaznm dvo-
    jice pravidel s prohozenm odeslatelem a pjemcem.

    Sov rozhran nelze urit jeho adresou - mus se zadat jeho jmno.

VIZ TAK
    ipfw(4)

AUTOR
    Rusty Russell <rusty@linuxcare.com>. Dkuji tak Hansu Perssonovi za
    podrobn peten a korektury; chtl bych, aby etl vechny moje dal
    dokumenty!

PEKLAD
    Jan Jasansk (jan.jasansky@pslib.cz).                February 8, 1998          IPCHAINS(8)

References for this manual (incoming links)