Seth Woolley's Man Viewer

at(1) - at, atq, atrm, batch - umisťuje do fronty, zobrazuje či maže úlohy určené pro pozdější provedení - man 1 at

([section] manual, -k keyword, -K [section] search, -f whatis)
man plain no title

AT(1)           Linux Programmer's Manual           AT(1)JMNO
    at, batch, atq, atrm - umisuje do fronty, zobrazuje i mae lohy
    uren pro pozdj proveden

POUIT
    at [-V] [-q fronta] [-f soubor] [-mldbv] AS
    at -c loha [loha...]
    atq [-V] [-q fronta]
    atrm [-V] loha [loha...]
    batch [-V] [-q fronta] [-f soubor] [-mv] [AS]

POPIS
    at a batch nataj ze standardnho vstupu nebo danho souboru pkazy,
    kter maj bt provedeny pozdji za pouit /bin/sh.

    at   provd pkazy v urenm ase.

    atq   vypisuje  uivatelovy  ekajc lohy, krom situace, kdy
        uivatelem je superuivatel; v tom ppad se vyp lohy
        vech uivatel. Formt dk vstupu (kad loha na jeden
        dek) je: slo lohy, datum, hodina, tda lohy.

    atrm  mae lohy oznaen jejich slem.

    batch  provd pkazy, kdy to zt systmu dovol; jinmi slovy,
        kdy prmrn zt klesne pod 0.8, nebo hodnotu urenou pi
        vyvoln pkazu atrun.

    At dovoluje dosti sloit uren asu, pesahujc standard POSIX.2.
    Pijm asy v podob HH:MM, aby spustil lohu v uritm ase (pokud
    as ji uplynul, pedpokld se nsledujc den). Lze tak zadat mid-
    night, (plnoc) noon, (poledne) nebo teatime (16 hod) nebo tak as
    doplnn AM nebo PM pro sputn dopoledne nebo odpoledne.  Lze tak
    zadat den, ve kterm se loha spust tak, e se zad datum v podob
    nzev msce den s volitelnm rok, nebo zadnm data v podob MMDDYY
    nebo MM/DD/YY nebo DD.MM.YY. Zadn data mus odpovdat specifikaci
    denn doby. Lze tak asy jako now (nyn) + count (poet) time-units
    (asovch jednotek), kde asov jednotky mohou bt minuty, hodiny, dny,
    nebo tdny a lze zadat programu at , aby spustil lohu dnes tak, e se
    za as pip(7,8)e today nebo aby ji spustil ztra pipsnm tomorrow.

    Napklad, aby se loha spustila za ti dny v 16 hodin, lze zadat at
    4pm + 3 days, aby se spustila v 10:00 31. ervence at 10am Jul 31 a pro
    sputn lohy v 1:00 ztra, at 1am tomorrow.

    Pesn popis asov specifikace lze nalzt v /usr/doc/at-3.1.7/time-
    spec.

    Pro oba programy at a batch, se pkazy natou ze standardnho vstupu
    nebo souboru urenho s pepnaem -f a jsou provedeny. Pracovn
    adres, prosted (krom promnnch TERM, DISPLAY a _) a umask jsou
    uchovny z asu vyvoln. Pkaz at - nebo batch - vyvolan ze su(1)
    shellu si zachovaj aktuln userid.  Pokud program zape nco na
    standardn vstup nebo standardn chybov vstup, zalou se tyto potou
    uivateli. Pota se zasl pkazem /usr/sbin/sendmail(1,8). Pokud se at
    spust ze su(1) shellu, pota pijde majiteli login(1,3,5) shellu.

    Superuivatel me pouvat tyto pkazy kdykoliv. Pro jin uivatele
    se povolen pro pouit at uruje soubory /etc/at.allow a /etc/at.deny.

    Pokud soubor /etc/at.allow existuje, mohou pkaz at pouvat jen
    uivatel, kte jsou v nm uvedeni.

    Pokud /etc/at.allow neexistuje, zkontroluje se /etc/at.deny a kad
    uivatel, kter v nm nen uveden, sm pkaz at pout.

    Pokud neexistuje ani jeden z tchto soubor, sm pouvat pkaz at jen
    superuivatel.

    Przdn soubor /etc/at.deny znamen, e kad uivatel sm pouvat
    tyto pkazy, co je standardn nastaven.

VOLBY
    -V   vype na standardn chybov vstup slo verze.

    -q fronta
        pouije urenou frontu.  Oznaen fronty sestv z jednoho
        psmene; platn oznaen fronty sahaj od a do z. a A do Z.
        Fronta a je pednastaven pro at a fronta b pro batch. Fronty
        s vymi psmeny b se zvenm nice. Speciln fronta "="
        je rezervovna pro aktuln bec lohy.

    Pokud je loha vloen do fronty oznaen velkm psmenem, je s n
    naloeno, jako by byla vloen do batch. Pokud se k atq zad konkrtn
    fronta, zobraz pouze lohy ekajc v tto front.

    -m   Zale potou oznmen o ukonen lohy, i kdy loha nem dn
        vstup.

    -f soubor
        Nate lohu ze souboru soubor msto ze standardnho vstupu.

    -l   Alias pro atq.

    -d   Alias pro atrm.


    -v   Zobraz as, kdy se loha provede.

    Zobrazen as bude ve formtu "1997-02-20 14:50", krom situace
    kdy je nastavena promnn prosted POSIXLY_CORRECT. V tom
    ppad to bude "Thu Feb 20 14:50:00 1996".

    -c   vype lohy z pkazov dky na standardn vstup.

SOUBORY
    /var/spool/at
    /var/spool/at/spool
    /proc(5,n)/loadavg
    /var/run/utmp
    /etc/at.allow
    /etc/at.deny

VIZ TAK
    cron(1), nice(1,2)(1), sh(1), umask(2), atd(8).

CHYBY
    Sprvn fungovn pkazu batch pro Linux zvis na ptomnosti
    adrese typu proc(5,n) pipojenho do adrese /proc(5,n).

    Pokud nen soubor /var/run/utmp dostupn nebo je pokozen, nebo
    pokud uivatel nen pihlen v okamiku sputn at, pota se
    zale uivateli nalezenmu v promnn prosted LOGNAME. Pokud
    tato nen definovna nebo je przdn, pedpokld se aktuln
    jmno.

    At a batch v souasn implementaci nejsou vhodn, pokud uiva-
    tel soupe o zdroje. Pokud je toto v ppad, mete chtt
    zvit jin dvkov systm, napklad nqs.

AUTOR
    At byl z vtiny napsn Thomasem Koenigem, ig25@rz.uni-karl-
    sruhe.de.

PELOIL
    Ondej Kavka (ondrej.kavka@pslib.cz).local               Nov 1996               AT(1)

References for this manual (incoming links)